Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Τα βήµατα για την απόσυρση Ι.Χ.

Θα ισχύσει ύστερα από δύο εβδοµάδες - ποια δικαιολογητικά χρειάζονται οι ιδιοκτήτες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΤΣΙΝΗΣ
Ανακοινώθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την απόσυρση και τις απαιτούµενες διαδικασίες, ενώ η εφαρµογή της θα αρχίσει δέκα ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή περίπου δύο εβδοµάδες από σήµερα).
Η απόσυρση θα ισχύσει µέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου 2011 και προβλέπει την πλήρη απαλλαγή από τα Τέλη Ταξινόµησης στα µοντέλα έως 900 κ.εκ.
και εργοστασιακή αξία έως 6.000
ευρώ και στα µοντέλα έως 1.400
κ.εκ.και εργοστασιακή αξία µέχρι 8.000 ευρώ. Από τα 1.401 κ.εκ. έως τα 1.600 κ.εκ. απαλλάσσονται τα καινούργια αυτοκίνητα από το 65% του Τέλους Ταξινόµησης και εργοστασιακή αξία έως 11.000 ευρώ, ενώ από τα 1.601 κ.εκ. έως τα 2.000 κ.εκ. προβλέπεται 50% µείωση του Τέλους Ταξινόµησης και εργοστασιακή αξία έως 14.000 ευρώ. Τα κέρδη για τον καταναλωτή αυξάνονται όσο µεγαλύτερου κυβισµού είναι το καινούργιο µοντέλο το οποίο θα επιλέξει. Ετσι, στα µοντελάκια έως 900 κ.εκ. θα γλιτώσει χάρη στην απόσυρση το πολύ 300 ευρώ, στην κατηγορία από 901 έως 1.400 κ.εκ. το µέγιστο όφελος φτάνει τα 960 ευρώ, στα 1.401 έως 1.600 κ.εκ. η τιµή του καινούργιου αυτοκινήτου µειώνεται...

 έως 1.430 ευρώ, µεταξύ 1.601 και 1.800 κ.εκ. έχουµε µειώσεις έως 2.100 ευρώ, ενώ από 1.801 έως 2.000 κ.εκ. ο προϋπολογισµός µας ανακουφίζεται έως 2.800 ευρώ!
Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποσυρθεί ένα παλαιό επιβατικό αυτοκίνητο µε άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µέχρι και 31/12/1998, δηλαδή να είναι τουλάχιστον δώδεκα ετών και γηραιότερο. Εξαιρούνται από το µέτρο της απόσυρσης τα αυτοκίνητα που έχουν καταστραφεί απόατύχηµα, πυρκαγιά, εµπρησµό ή βανδαλισµό, ενώ τα αποσυρόµενα οχήµατα οφείλουν να διαθέτουν όλα τα µηχανικά µέρη και όλα τα στοιχεία του αµαξώµατός τους. Αντίθετα δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν δυνατότητα αυτοκίνησης, καθώς µπορεί να έχουν αχρηστευθεί λόγω της ακινησίας τους.
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδικασία της απόσυρσης, αν και πολλοί έµποροι θα αναλάβουν οι ίδιοι τη διεκπεραίωση για λογαριασµό των πελατών τους. Το παλαιό όχηµα παραδίδεται από τον ιδιοκτήτη του ή τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε κάποιο από τα σηµεία συλλογής Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), τα οποία εκδίδουν εντός 8 ηµερών ένα πιστοποιητικό καταστροφής του οχήµατος σε δύο αντίγραφα. Το ένα αντίγραφο παραδίδεται στον ενδιαφερόµενο και το δεύτερο αποστέλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της αρµόδιας Περιφέρειας για την οριστική διαγραφή του οχήµατος. Η τελευταία εκδίδει εντός 5 ηµερών την πράξη οριστικής διαγραφής του οχήµατος και την παραδίδει σε δύο αντίγραφα στον ιδιοκτήτη του αποσυρόµενου οχήµατος ή στον εκπρόσωπό του. Το ένα αντίγραφο κατατίθεται αµέσως στο αρµόδιο τελωνείο και το άλλο κρατείται από τους ενδιαφεροµένους, ενώ µέχρι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της απόσυρσης υπολογίζεται ότι θα έχουν παρέλθει 17 ηµέρες.
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ. Εκτός από το πιστοποιητικό οριστικής διαγραφής πρέπει να προσκοµιστεί και µία βεβαίωση της ∆ΟΥ ότι έχουν πληρωθεί για το αποσυρόµενο όχηµα τα τέλη κυκλοφορίας για το 2011 – αλλά και για όλες τις χρονιές κυκλοφορίας του –, εκτός και αν πρόκειται για ακινητοποιηµένο όχηµα, οπότε εκδίδεται ένα αντίγραφο της αδείας του µε την ένδειξη ότι χορηγείται µόνον στο πλαίσιο της απόσυρσης. Το νέο αυτοκίνητο πρέπει να είναι καινούργιο και ατελώνιστο, γεγονός που σηµαίνει ότι αποκλείονται από τα οφέλη της απόσυρσης µερικές χιλιάδες Ι.Χ. τα οποία εκτελωνίστηκαν το τελευταίο διάστηµα, αλλά δεν έχουν βρει ακόµη ιδιοκτήτες.
Να τονίσουµε επίσης ότι δεν αναµένεται να σηµειωθούν σηµαντικοί χρόνοι αναµονής και καθυστερήσεις στα σηµεία απόσυρσης, καθώς διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές υποδοµές για να ανταποκριθούν στην αυξηµένη προσέλευση παλαιών οχηµάτων. Μένει επίσης να αποδειχθεί στην πράξη η ετοιµότητα του κρατικού µηχανισµού, όσον αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος της απόσυρσης, αλλά και η φερεγγυότητα του ελληνικού κράτους ως... πληρωτή. Πάντως, ακόµη και σήµερα αρκετοί συµπατριώτες µας περιµένουν τα χρήµατα από την απόσυρση του φθινοπώρου του 2009!

Το µέτρο αφορά µοντέλα πριν από το 1998 - θα ισχύσει µέχρι 20/12/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

O anixtypos.blogspot.com ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.